Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketingová komunikácia

V súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)  som bol/bola ako dotknutá osoba oboznámený/á s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojim podpisom potvrdzujem.

Prevádzkovateľ: Asociácia kybernetickej bezpečnosti, o.z., Sídlo: Nové záhrady I/11, 821 05 Bratislava, IČO: 51317087, Občianske združenie zapísané v registri občianskych združenívedeným Ministerstvom vnútra SR,
e-mail: backoffice@akb.sk, webstránka: https://www.akb.sk,(ďalej tiež aj ako “AKB“)

Spracúvané osobné údaje:  meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty.

Účel spracúvania osobných údajov:

  • organizovanie odborných stretnutí, školení, seminárov a konferencií,
  • poskytovanie informácií o školeniach, seminároch a konferenciách organizovaných relevantnými tretími stranami, a
  • ďalšie spracúvanie v súvislosti s členstvom v AKB.

Doba poskytnutia súhlasu: počas doby trvania členstva

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Uskutoční sa len v prípade, ak tretia krajina podľa rozhodnutia Komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany, alebo prevádzkovateľ (sprostredkovateľ), poskytol primerané záruky ochrany osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené na web stránke združenia, na adrese: https://www.akb.sk/privacy-policy/.