Elektronický obchod a elektronická verejná správa

Predmetom činnosti pracovnej skupiny sú procesné a právne otázky týkajúce sa vzniku kontraktov online, identity a bezpečnosti pri vykonávaní transakcií online (či už v oblasti verejnoprávnej alebo súkromnoprávnej), eGovernment, elektronické platby a kryptomeny, elektronické podpisovanie resp. ďalšie dôveryhodné služby, otázky použitia rôznych formátov elektronického podpisu, ako aj právne a technické otázky súvisiace s mechanizmami a použitím digitalizovaných foriem vlastnoručného podpisu a problémov kryptografie v bežnej bezpečnostnej praxi.

Koordinátorom je Petra Vydrová. Elektronická adresa pracovnej skupiny je epodpis@akb.sk

Vzdelávanie v informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Pracovná skupina má ambíciu stať sa lídrom v presadzovaní vhodných vzdelávacích stratégií, terminológie a bezpečnostného povedomia týkajúcich sa získania a udržania spôsobilostí ľudí a organizácií v oblasti ochrany kybernetického priestoru a ochrany súkromia.

Koordinátorom je Marek Zeman. Elektronická adresa: vzdelavanie@akb.sk

Technická normalizácia v informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Predmetom činnosti pracovnej skupiny je byť podpora a účasť na technickej normalizácii v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, riadenia IT procesov, SW vývoja, prevádzky IKT – a všeobecne všetkých technických noriem, ktoré sa môžu týkať ochrany informačných aktív.

Koordinátorom je Ivan Makatura. Adresa je normy@akb.sk.

Právne otázky ochrany informácií

Pracovná skupina sa zameriava na právne, legislatívne aspekty ochrany súkromia, IT práva a práva týkajúceho sa či už priamo, alebo nepriamo ochrany informačných aktív.

Koordinátorom je Zuzana Cích Hečko. Adresa je pravo@akb.sk

Všeobecné informácie o pracovných skupinách

Pripravované pracovné skupiny:

  • Nové technológie
  • eGovernment
  • SCADA/ICS/OT

Podmienky účasti v pracovných skupinách:

Pokiaľ má člen AKB záujem prihlásiť sa k činnosti pracovných skupín, je potrebné napísať stručnú správu s kontaktom na príslušnú mailovú adresu pracovnej skupiny.

Na práci v pracovných skupinách sa môže zúčastňovať každý člen združenia, v súlade s ich odborným zameraním, preferenciami a špecializáciou. Účasť jedného člena vo viacerých pracovných skupinách nie je obmedzená.