Elektronický obchod a elektronická verejná správa

Predmetom činnosti pracovnej skupiny sú procesné a právne otázky týkajúce sa vzniku kontraktov online, identity a bezpečnosti pri vykonávaní transakcií online (či už v oblasti verejnoprávnej alebo súkromnoprávnej), eGovernment, elektronické platby a kryptomeny, elektronické podpisovanie resp. ďalšie dôveryhodné služby, otázky použitia rôznych formátov elektronického podpisu, ako aj právne a technické otázky súvisiace s mechanizmami a použitím digitalizovaných foriem vlastnoručného podpisu a problémov kryptografie v bežnej bezpečnostnej praxi.

Koordinátorom je Petra Vydrová. Elektronická adresa pracovnej skupiny je epodpis@akb.sk.

Vzdelávanie v informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Pracovná skupina má ambíciu stať sa lídrom v presadzovaní vhodných vzdelávacích stratégií, terminológie a bezpečnostného povedomia týkajúcich sa získania a udržania spôsobilostí ľudí a organizácií v oblasti ochrany kybernetického priestoru a ochrany súkromia.

Koordinátorom je Marek Zeman. Elektronická adresa: vzdelavanie@akb.sk.

Technická normalizácia v informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Predmetom činnosti pracovnej skupiny je podpora a účasť na technickej normalizácii v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, riadenia IT procesov, SW vývoja, prevádzky IKT – a všeobecne všetkých technických noriem, ktoré sa môžu týkať ochrany informačných aktív.

Koordinátorom je Ivan Makatura. Adresa je normy@akb.sk.

Právne otázky ochrany informácií

Pracovná skupina sa zameriava na právne, legislatívne aspekty ochrany súkromia, IT práva a práva týkajúceho sa či už priamo, alebo nepriamo ochrany informačných aktív.

Koordinátorom je Zuzana Cích Hečko. Adresa je pravo@akb.sk.

Audit a testovanie bezpečnosti  

Pracovná skupina sa zameriava na analýzu a návrh postupov pre výkon auditu, najmä kybernetickej bezpečnosti, ale aj ochrany osobných údajov. Aktuálnym problémom je všeobecne akceptovateľná metodika pre posudzovanie špeciálnych typov infraštruktúr, napr. systémov operačných technológií, SCADA, IoT, Cloud, eHealth a ďalších. Taktiež je potrebné zosúladiť pripravované auditné metodiky ENISA so slovenskou vykonávacou vyhláškou o audite kybernetickej bezpečnosti.

Koordinátorom je Michal Ďorda. Adresa je auditing@akb.sk.

Bezpečnosť priemyselnej automatizácie a operačných technológií

Predmetom činnosti pracovnej skupiny je diskusia o otázkach kybernetickej bezpečnosti v kontexte SCADA/ICS/OT ako aj diskusia o rámcoch na riešenie a zmiernenie súčasných a budúcich bezpečnostných zraniteľností v systémoch priemyselnej automatizácie a riadenia. Zároveň sa pracovná skupina zaoberá špecifickými technickými bezpečnostnými požiadavkami na komponenty ICS.

Koordinátorom je Marián Trizuliak. Adresa je scada@akb.sk.
.

Všeobecné informácie o pracovných skupinách

Podmienky účasti:

Pokiaľ má člen AKB záujem prihlásiť sa k činnosti pracovných skupín, je potrebné napísať stručnú správu s kontaktom na príslušnú mailovú adresu pracovnej skupiny.

Na práci v pracovných skupinách sa môže zúčastňovať každý člen združenia, v súlade s ich odborným zameraním, preferenciami a špecializáciou. Účasť jedného člena vo viacerých pracovných skupinách nie je obmedzená.

Pripravované pracovné skupiny:

  • Nové technológie