Často kladené otázky – FAQ

1. Kto sa môže stať členom AKB?

Každý profesionál, alebo študent, ktorého hlavným predmetom činnosti, alebo štúdia je informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť alebo ochrana informácií. Podmienkou je, že uchádzača odporučia minimálne dvaja stávajúci členovia združenia.

2. Čo je cieľom AKB?

Hlavným cieľom AKB je reprezentovať slovenskú komunitu informačnej a kybernetickej bezpečnosti v úlohe jej stavovskej organizácie.

3. Kto sa členom AKB stať nemôže?

Nikto, koho konanie je preukázateľne v rozpore so stanovami a cieľmi združenia. A samozrejme ten, kto nie je právne bezúhonný, alebo kto je pozbavený spôsobilosti na právne úkony.

4. Ako je financovaná činnosť AKB?

AKB nemá zložité procesy a využíva najmä dobrovoľnú činnosť svojich členov. Preto nemá vysoké prevádzkové náklady. Tieto sú pokryté členskými príspevkami a sponzoringom zo strany partnerov združenia.

5. Predstavuje AKB konkurenciou pre iné organizácie?

Na Slovensku pôsobí niekoľko občianskych združení, ktoré sa angažujú v oblasti bezpečnosti informácií. Žiadna z nich nemá ambíciu združovať odborníkov v predmetnej oblasti výhradne len ako fyzické osoby, ktoré by týmto deklarovali stavovskú príslušnosť. Väčšinou sú to medzinárodné organizácie a mnohé z nich majú na rozdiel od AKB aj komerčné ciele. Členstvo v iných združeniach sa však členstvom v AKB nevylučuje a aj preto je AKB jedinečným projektom, ktorý nepredstavuje konkurenciu iným organizáciám. Naopak – AKB sa teší na spoluprácu s každým, kto nekoná v rozpore s princípmi a cieľmi združenia.

6. Ako si plánujete udržať členov?

Členovia musia z členstva pociťovať benefit minimálne v podobe príslušnosti k tejto špecifickej odbornej téme. Prínosom však musí byť najmä prístup k informáciám, ku ktorým by sa zvyčajne jednotlivec dostáva oveľa ťažšie.

7. Je aktivita člena podmienkou členstva?

Nikoho z členov nenútime ku konkrétnym činnostiam. Členstvo je dobrovoľné a založené na každého slobodnom rozhodnutí. Aby sme sa však vyhli problému „mŕtvych duší“, čo je problémom mnohých iných občianskych združení, očakávame, že každý člen prejaví aspoň minimálnu súčinnosť so združením, napríklad svojou účasťou na niektorom podujatí, zapojením sa do diskusie, alebo aktivitou v prospech združenia ako celku. Ak člen nebude mať žiadnu interakciu so združením pod dobu dlhšiu, ako jeden rok, členstvo mu zanikne.

8. Akým spôsobom prebieha komunikácia a rozhodovanie v AKB?

Uvedomujúc si fakt, že členovia AKB sú roztrúsení po celom Slovensku a zároveň, že združenie je zamerané na výkon svojej činnosti vo svete internetu, alebo v spojitosti s ním a že naša činnosť nemá žiaden komerčný rozmer, združenie má zjednodušený postup pre uznášanie ako aj pre výkon volebného práva. Nehanbíme sa za svoj názor, vítame oponentúru, prijímame kritiku a konáme absolútne transparentne. Z podstaty a priestoru našej činnosti, s cieľom urýchliť rozhodovacie procesy sa domnievame, že v prípade potreby môžu byť rozhodovania a hlasovania vykonávané aklamačne, tzv. per-rollam, prostredníctvom elektronických komunikácií.