Zásady ochrany osobných údajov

Snažíme sa rešpektovať Vaše súkromie dodržiavaním všetkých platných predpisov vzťahujúcich sa k ochrane údajov, vrátane zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). V uvedenej súvislosti sme prijali náležité technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov.

Táto politika Vás má informovať o tom, ktoré vaše osobné údaje spracúvame, prípadne aké osobné údaje nám poskytujete cez túto webovú stránku. Prosíme, aby ste si pozorne prečítali nasledovné, aby ste porozumeli našim postupom ohľadom ochrany vašich osobných údajov.

Identifikácia prevádzkovateľa

Asociácia kybernetickej bezpečnosti, o.z. Nové záhrady I / 11, 821 05 Bratislava

IČO: 51317087, Občianske združenie zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

e-mail: backoffice@akb.sk, webstránka https://www.akb.sk

(ďalej tiež aj ako “AKB“, alebo „asociácia“)

Aké osobné údaje spracúvame

Pri  výkone našich činností, vrátane prevádzky tejto webovej stránky zbiera AKB určité informácie súvisiace s identifikovanými fyzickými osobami (alebo informácie, ktoré fyzické osoby môžu potenciálne identifikovať), ktoré poskytujú tieto fyzické osoby ako používatelia tejto webovej stránky, priamo (napr. kontaktné údaje) alebo nepriamo (napr. IP adresa).

Osobné údaje spracujeme pre nasledujúce účely, na príslušnom právnom základe uvedenom pre každý z účelov:

Prihláška za člena AKB

Zodpovedanie a vybavenie otázok a žiadostí

Priama marketingová komunikácia

Platí všeobecné pravidlo, že osobné údaje sa pre účely priameho marketingu spracujú len na základe vášho súhlasu a výhradne prostredníctvom komunikačných kanálov ktoré ste schválili pri poskytnutí vášho súhlasu.

Pri každej marketingovej správe, ktorú vám zašleme, vám ponúkneme možnosť odhlásenia sa z odberu marketingových správ.

Automatické rozhodovanie a automatické profilovanie

Osobné údaje nie sú predmetom automatického rozhodovania, vrátane profilovania.

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje uvedené vyššie môžu byť k dispozícii alebo odoslané tretím stranám v nasledujúcich, veľmi limitovaných  situáciách:

 • orgánom dozoru, audítorom alebo inštitúciám oprávneným vykonávať kontroly činnosti alebo aktív asociácie, ktoré asociáciu žiadajú o poskytnutie informácií v zmysle jej právnych záväzkov
 • plniť zákonné požiadavky alebo chrániť práva/oprávnené záujmy a majetok asociácie alebo iných subjektov, ako napríklad v prípade súdnych konaní.

Prenos osobných údajov do zahraničia

V kontexte spracovateľských činností opísaných vyššie môžu byť Vaše osobné údaje prenesené do zahraničia, teda do štátov Európskej únie („EÚ“) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Týmto vás informujeme, že akýkoľvek prenos Vašich osobných údajov uskutočnený AKB v členskom štáte EÚ alebo EHP bude uskutočnený v súlade s právnymi požiadavkami Zákona a GDPR.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa uskutoční len v prípade, ak tretia krajina podľa rozhodnutia Komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany, alebo prevádzkovateľ (sprostredkovateľ), poskytol primerané záruky ochrany osobných údajov.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchováme len na také obdobie, ktoré je nevyhnutné na naplnenie účelov spracúvania osobných údajov opísaných vyššie. V prípade, že AKB zistí, že má oprávnený záujem alebo právny záväzok naďalej spracúvať Vaše osobné údaje a to aj pre iné účely, budeme vás o tom riadne vopred informovať.

Odhadujeme, že spracovateľské činnosti s osobnými údajmi uvedené vyššie budú vyžadovať uchovanie údajov na nasledujúce obdobia:

Spracúvanie osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje výlučne na osoby staršie ako 16 rokov. Použitie systémov alebo výsledkov spracúvania je osobám mladším 16 rokov bez súhlasu ich zákonného zástupcu zakázané. Ak aj napriek našej primeranej snahe o zabránenie dôjde k spracúvaniu osobných údajov osôb v rozpore s týmto ustanovením, bezodkladne po takomto zistení pristúpime k ukončeniu spracúvania osobných údajov.

Bezpečnosť spracovania údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov prehlasujeme, že sme prijali náležité technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov vrátane neustáleho vyhodnocovania a aktualizovania bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť bezpečné spracúvanie Vašich osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

V kontexte spracúvania Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • získať od AKB potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, informácie o spracúvaní osobných údajov a kópiu údajov,
 • aby AKB bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,
 • právo na vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov tzn. právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli AKB, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,
 • kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu,
 • právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s GDPR. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Možnosti uplatnenia práv

S cieľom chrániť práva dotknutých osôb a predchádzať prípadnému zneužitiu či úniku osobných údajov je možné práva dotknutej osoby uplatniť len nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne na adrese sekretariátu AKB
 • poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla AKB
 • e-mailom na adrese: backoffice@akb.sk

Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet žiadosti. V opačnom prípade môže byť žiadosť zamietnutá.

Aktualizácie týchto Zásad ochrany osobných údajov

Asociácia je oprávnená meniť alebo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov podľa potreby kedykoľvek, a to uverejnením ich aktualizovaného znenia na webovej stránke.