Zásady ochrany osobných údajov

Snažíme sa rešpektovať Vaše súkromie dodržiavaním všetkých platných predpisov vzťahujúcich sa k ochrane údajov, vrátane zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). V uvedenej súvislosti sme prijali náležité technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov.

Táto politika Vás má informovať o tom, ktoré vaše osobné údaje spracúvame, prípadne aké osobné údaje nám poskytujete cez túto webovú stránku. Prosíme, aby ste si pozorne prečítali nasledovné, aby ste porozumeli našim postupom ohľadom ochrany vašich osobných údajov.

Identifikácia prevádzkovateľa

Asociácia kybernetickej bezpečnosti, o.z. Nové záhrady I / 11, 821 05 Bratislava

IČO: 51317087, Občianske združenie zapísané v registri občianskych združenívedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

e-mail: backoffice@akb.sk, webstránka https://www.akb.sk

(ďalej tiež aj ako “AKB“, alebo „asociácia“)

Aké osobné údaje spracúvame

Pri  výkone našich činností, vrátane prevádzky tejto webovej stránky zbiera AKB určité informácie súvisiace s identifikovanými fyzickými osobami (alebo informácie, ktoré fyzické osoby môžu potenciálne identifikovať), ktoré poskytujú tieto fyzické osoby ako používatelia tejto webovej stránky, priamo (napr. kontaktné údaje) alebo nepriamo (napr. IP adresa).

Osobné údaje spracujeme pre nasledujúce účely, na príslušnom právnom základe uvedenom pre každý z účelov:

Prihláška za člena AKB

Zodpovedanie a vybavenie otázok a žiadostí

Priama marketingová komunikácia

Platí všeobecné pravidlo, že osobné údaje sa pre účely priameho marketingu spracujú len na základe vášho súhlasu a výhradne prostredníctvom komunikačných kanálov ktoré ste schválili pri poskytnutí vášho súhlasu.

Pokiaľ ste nám v rámci prihlásenia na podujatie AKB poskytli aj Vašu e-mailovú adresu, v súlade s platnými právnymi predpismi môžeme túto adresu použiť na to, aby sme vám doručili komerčnú komunikáciu ohľadom podobných podujatí alebo služieb tretích strán na základe nášho oprávneného záujmu v tomto smere ľade; v takomto prípade vám po získaní Vašej e-mailovej adresy od Vás a následne pri každej marketingovej správe, ktorú vám zašleme ponúkneme možnosť zamietnuť takéto využívanie vašej e-mailovej adresy (odhlásenie sa s odberu marketingových správ).

Automatické rozhodovanie a automatické profilovanie

Osobné údaje nie sú predmetom automatického rozhodovania, vrátane profilovania.

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

S cieľom naplnenia účelov opísaných vyššie využíva AKB služby rôznych tretích strán, kedy:

 • niektorí z nich sú tiež prevádzkovateľmi údajov, ako napríklad Google alebo Facebook
 • niektorí z nich sú príjemcovia, ktorí nespracúvajú vaše osobné údaje, avšak môžu k nim mať prístup pri plnení svojich úloh alebo počas spolupráce s AKB, ako napríklad spoločnosti technickej údržby, konzultačné spoločnosti (napr. finanční, právni audítori) a pod.

Osobné údaje uvedené vyššie môžu byť k dispozícii alebo odoslané tretím stranám v nasledujúcich situáciách:

 • orgány dozoru, audítori alebo inštitúcie oprávnené vykonávať kontroly činnosti alebo aktív asociácie, ktoré asociáciu žiadajú o poskytnutie informácií v zmysle jej právnych záväzkov.
 • plniť zákonné požiadavky alebo chrániť práva/oprávnené záujmy a majetok asociácie alebo iných subjektov, ako napríklad v prípade súdnych konaní.

Príjemcovia osobných údajov

 • pre účely prehliadania webovej stránky a pre účely súvisiace s používaním cookies môžeme osobné údaje zaslať analytikom a poskytovateľom internetových vyhľadávačov, aby mohli vykonávať služby údržby našej webovej stránky;
 • pre účely zodpovedania Vašich otázok, žiadostí o informácie/iných žiadostí môžeme Vaše osobné údaje zdieľať s poskytovateľmi služieb telefonického centra alebo servisnými organizáciami / znaleckými organizáciami;
 • pre účely organizovania, riadenia, vyhodnocovania marketingových kampaní / súťaží a analyzovaní ich účinnosti, môžeme Vaše údaje zasielať spolupracujúcim reklamným alebo marketingovým agentúram, alebo agentúram v oblasti digitálnych a sociálnych médií;
 • pre účely priamej marketingovej komunikácie môžeme zasielať Vaše osobné údaje spolupracujúcim reklamným alebo marketingovým agentúram, ktoré marketingovú komunikáciu uskutočňujú v našom mene;

Prenos osobných údajov do zahraničia

V kontexte spracovateľských činností opísaných vyššie môžu byť Vaše osobné údaje prenesené do zahraničia, teda do štátov Európskej únie („EÚ“) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Týmto vás informujeme, že akýkoľvek prenos Vašich osobných údajov uskutočnený AKB v členskom štáte EÚ alebo EHP bude uskutočnený v súlade s právnymi požiadavkami Zákona a GDPR.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa uskutoční len v prípade, ak tretia krajina podľa rozhodnutia Komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany, alebo prevádzkovateľ (sprostredkovateľ), poskytol primerané záruky ochrany osobných údajov.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchováme len na také obdobie, ktoré je nevyhnutné na naplnenie účelov spracúvania osobných údajov opísaných vyššie. V prípade, že AKB zistí, že má oprávnený záujem alebo právny záväzok naďalej spracúvať Vaše osobné údaje a to aj pre iné účely, budeme vás o tom riadne vopred informovať.

Odhadujeme, že spracovateľské činnosti s osobnými údajmi uvedené vyššie budú vyžadovať uchovanie údajov na nasledujúce obdobia:

Spracúvanie osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje výlučne na osoby staršie ako 16 rokov. Použitie systémov alebo výsledkov spracúvania je osobám mladším 16 rokov bez súhlasu ich zákonného zástupcu zakázané. Ak aj napriek našej primeranej snahe o zabránenie dôjde k spracúvaniu osobných údajov osôb v rozpore s týmto ustanovením, bezodkladne po takomto zistení pristúpime k ukončeniu spracúvania osobných údajov.

Bezpečnosť spracovania údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov prehlasujeme, že sme prijali náležité technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov vrátane neustáleho vyhodnocovania a aktualizovania bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť bezpečné spracúvanie Vašich osobných údajov.

Prehliadanie webovej stránky. Používanie súborov cookies

Počas vašej návštevy našej webovej stránky používame cookies na automatické zbieranie technických informácií, ktoré môžu identifikovať používateľa, ako napríklad IP adresu, typ internetového prehliadača použitého pri navigovaní na našej webovej stránke, váš operačný systém, názov domény alebo hostiteľa domény, cez ktorého používateľ prehliada webovú stránku.

Hlavným účelom používania cookies je vylepšiť váš dojem pri navigácii na stránke, a tiež obsah na mieru podľa Vašich záujmov a volieb. Cookies použijeme na to, aby sme Vám ponúkli personalizovanú a relevantnú skúsenosť pri prehliadaní našej webovej stránky, a aby sme pochopili, ako reagujete na prezentovaný obsah.

Práva dotknutých osôb

V kontexte spracúvania Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • získať od AKB potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, informácie o spracúvaní osobných údajov a kópiu údajov (za ďalšie kópie, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, môže AKB účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom),
 • aby AKB bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,
 • právo na vymazanie tzn. právo dosiahnuť u AKB bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky ustanovené v čl. 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov tzn. právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli AKB, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 20 GDPR,
 • kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu,
 • právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s GDPR. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Možnosti uplatnenia práv

S cieľom chrániť práva dotknutých osôb a predchádzať prípadnému zneužitiu či úniku osobných údajov je možné práva dotknutej osoby uplatniť len nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne na adrese sekretariátu AKB
 • poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla AKB
 • e-mailom na adrese: backoffice@akb.sk

Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

V prípade práva na prístup k údajom, práva na prenosnosť a práva na výmaz údajov, ktorých zneužitie by mohlo mať zásadný dopad na práva a slobody dotknutej osoby, požadujeme, aby bol podpis žiadateľa na žiadosti zasielanej poštou alebo doručenej do podateľne úradne overený resp. aby žiadosť zasielaná emailom bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa.

Ak právo dotknutej osoby uplatňuje na základe plnej moci iná osoba, požadujeme predloženie originálu plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plná moc nesmie byť staršia ako 6 mesiacov.

Uplatnenie týchto práv sa môže uskutočniť kedykoľvek. Pri uplatňovaní týchto práv vám odporúčame použiť e-mail. V prípade, že si tiež želáte odvolať váš súhlas udelený na účely priameho marketingu, môžete použiť možnosť „ odhlásiť“, ktorá je poskytnutá v každej marketingovej komunikácii.

Aktualizácie týchto Zásad ochrany osobných údajov

Asociácia je oprávnená meniť alebo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov podľa potreby kedykoľvek, a to uverejnením ich aktualizovaného znenia na webovej stránke.