STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

ASOCIÁCIA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

čl. 1 Úvodné ustanovenia

1.1 AKB je dobrovoľné a nezávislé občianske združenie, založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pod slovenským názvom „Asociácia kybernetickej bezpečnosti“, skratka „AKB“ (ďalej len združenie). 

1.2 Združenie pôsobí v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany informácií.

1.3 Členstvo v AKB je dobrovoľné a nepovažuje sa za reguláciu profesijných služieb v zmysle zákona č. 9/1992 Z. z. o obchodných a priemyselných komorách. 

1.4 Sídlo združenia: AKB. o. z., Nové záhrady I / 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.

1.5 Kontaktná adresa: Nové záhrady I / 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: backoffice@akb.sk , web stránka: www.akb.sk.

1.6 Rokovacím jazykom združenia je slovenský jazyk.

čl. 2 Vízia, poslanie a ciele združenia

2.1 Víziou AKB je:
a) reprezentovať slovenskú komunitu informačnej a kybernetickej bezpečnosti v úlohe jej stavovskej organizácie,
b) byť národnou, nezávislou mimovládnou autoritou v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany informácií,
c) napomáhať zvyšovaniu vyspelosti procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ako aj zvyšovaniu spôsobilostí osôb a organizácií v uvedenej oblasti.

2.2 Poslaním AKB je:
a) poskytovať priestor pre členov za účelom výmeny a zdieľania odborných názorov,
b) propagovať najlepšie overené skúsenosti a dobrú prax v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti,
c) vzdelávať a zvyšovať právne vedomie a odborné znalosti spoločností v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany informácií,
d) podieľať sa na trvalom zlepšovaní dobrej praxe a štandardov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, riadenia rizík a riadenia IT služieb,
e) spolupracovať s národnými a medzinárodnými organizáciami, pôsobiacimi v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

2.3 Víziu a poslanie uvedené v predchádzajúcich článkoch napĺňa AKB najmä prostredníctvom
nasledujúcich aktivít:
a) zastupovanie oprávnených odborných záujmov svojich členov,
b) spolupráca s autoritami, akademickou sférou a formálnymi inštitúciami,
c) spracúvanie a poskytovanie relevantných odborných informácií a obsahových správ pre členov a odbornú verejnosť z oblastí vymenovaných v čl. 1.2,
d) organizácia odborných podujatí vo forme prednášok, seminárov, školení a konferencií,
e) účasť na procese technickej normalizácie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, riadenia rizík a riadenia IT služieb,
f) organizácia účasti členov na domácich a zahraničných podujatiach obdobného odborného  zamerania.

čl. 3 Členstvo v združení

3.1 Členmi AKB sa môžu stať výhradne fyzické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia, podnikajúce v oblasti, súvisiacej s víziou a poslaním AKB, zapísané v obchodnom registri na území SR.

3.2 Členom AKB sa môžu stať iba tie zo subjektov uvedených v čl. 3.1, ktoré:
a) vykonávajú odborné činnosti v oblasti súvisiacej s víziou a poslaním AKB v zmysle čl. 2, alebo ktorých študijné zameranie, odborné ciele, predmet vedeckej činnosti súvisia s oblasťou v zmysle čl. 1.2,
b) súhlasia so stanovami združenia,
c) majú členstvo odporučené minimálne dvoma stávajúcimi členmi združenia.

3.3 Každý uchádzač o členstvo musí zreteľne a zrozumiteľne prejaviť vôľu stať sa členom písomnou formou v podobe prihlášky za člena, doručenej na adresu združenia. Podaním prihlášky sa záujemca zaväzuje dodržiavať povinnosti člena združenia a jeho stanovy od okamihu vzniku členstva.

3.4 O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe jeho žiadosti správna rada združenia, a to do 10 dní nasledujúcom po dni, keď bola prihláška za člena doručená. Členstvo vzniká po schválení správnou radou a zaplatením členského príspevku.

3.5 Členstvo je neprípustné v prípade, ak o uchádzač o členstvo:
a) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
b) bol právoplatne odsúdený, alebo je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin,
c) jeho konanie je preukázateľne v rozpore so stanovami a cieľmi združenia.

čl. 4 Partnerstvo so združením

4.1 Partnerom združenia je právnická́ osoba, ktorá výrazným spôsobom napomáha činnosti združenia a dosahovaniu vízie, poslania a cieľov združenia, uvedených v čl. 2.

4.2 Štatút partnera vzniká podpisom partnerskej zmluvy. Partnerská zmluva musí mať vždy rovnaký obsah pre všetkých partnerov združenia. Špecifikuje vzájomné záväzky, k plneniu ktorých sa jej podpisom obe strany zaväzujú.

4.3 Partner združenia má právo určiť vo svojom mene jedného zástupcu, ktorý po schválení členstva získava právne postavenie riadneho člena združenia s právami a povinnosťami člena v zmysle čl. 5.

4.4 O prijatí zástupcu partnera za člena združenia rozhoduje správna rada združenia, a to do 10 dní nasledujúcom po dni, keď bola podpísaná partnerská zmluva. Členstvo zástupcu partnera v združení vzniká po schválení správnou radou.

čl. 5 Práva a povinnosti členov

5.1 Členovia združenia sú povinní dodržiavať stanovy a pravidlá vytvorené na základe stanov a rešpektovať rozhodnutia schválené valným zhromaždením a správnou radou.

5.2 Členovia združenia sú povinní platiť členské príspevky. Výška členského príspevku je stanovená valným zhromaždením, pre každého člena v rovnakej výške. Členský príspevok sa platí ročne. Členovi nevzniká nárok na vrátenie členského príspevku. Pokiaľ členstvo ukončí počas predplateného obdobia, ročný príspevok sa nekráti a nevracia.

5.3 Noví členovia združenia sú povinní zaplatiť členské príspevky na 12 kalendárnych mesiacov vopred, najneskôr do 30 pracovných dní po doručení rozhodnutia správnej rady o vzniku členstva. Členské príspevky sú považované za zaplatené dňom prijatia platby na účet združenia. Pokiaľ do uvedenej doby nebude prijatá platba, členstvo v združení nevzniká. V prípade nezaplatenia členských príspevkov do 15 pracovných dní po uplynutí predplateného obdobia členstvo v združení automaticky zaniká.

5.4 Člen združenia je povinný zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z funkcií, ktoré v združení prijal a konať tak, aby vedome nepoškodzoval dobré meno združenia, čím by združeniu spôsobil závažné škody a dôstojným chovaním reprezentovať združenie.

5.5 Člen je povinný oznamovať správnej rade zmeny svojich údajov, uvedených v pôvodnej prihláške.

5.6 Práva členov združenia sú:
a) zúčastňovať sa na činnosti a na aktivitách združenia,
b) byť navrhnutý a volený do rolí, potrebných pre činnosť združenia, spôsobom ustanoveným týmito stanovami,
c) navrhovať a voliť členov správnej rady,
d) zúčastniť sa valného zhromaždenia a spolupodieľať sa na rozhodovaní o všetkých záležitostiach, týkajúcich sa činnosti združenia a to v rozsahu stanoveným stanovami združenia,
e) požadovať od správnej rady odpovede na otázky, spojené s činnosťou združenia,
f) navrhovať konkrétne aktivity vedúce k dosahovaniu cieľov združenia a spolupodieľať sa na ich realizácii,
g) využívať informácie, spracované združením v prospech členov združenia,
h) zúčastniť sa na rokovaní správnej rady, pokiaľ prerokúva záležitosti, ktoré sa ho týkajú,
i) slobodne vyjadrovať svoje názory na činnosť združenia a na prácu jednotlivých funkcionárov združenia,
j) ukončiť svoje členstvo v združení, spôsobom ustanoveným týmito stanovami.

5.7 Členstvo v iných organizáciách sa členstvom v AKB nevylučuje.

čl. 6 Zánik členstva

6.1 Členstvo v združení zaniká:
a) naplnením podmienok uvedených v čl. 3.5,
b) absenciou interakcie člena so združením pod dobu dlhšiu, ako jeden rok,
c) nezaplatením členského príspevku v zmysle čl. 5.3,
d) písomným oznámením o zrušení členstva, a to dňom doručenia na adresu združenia,
e) vylúčením člena zo združenia,
f) úmrtím člena,
g) zánikom združenia.

6.2 Dôvodom na vylúčenie člena je:
a) predloženie nepravdivej prihlášky žiadateľa o členstvo,
b) konanie člena, ktoré poškodzuje dobré meno združenia, alebo je v rozpore s dobrými mravmi a etickým chovaním, alebo je v rozpore so stanovami združenia a jeho cieľmi,
c) právoplatné odsúdenie člena alebo zástupcu člena za úmyselný trestný čin,
d) porušenie stanov združenia závažným spôsobom.

6.3 Návrh na vylúčenie člena zo združenia môže podať každý člen združenia. O vylúčení člena zo združenia rozhoduje správna rada. Rozhodnutie o vylúčení zo združenia musí byť písomne zdôvodnené a doručené členovi. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo sa člen odvolať do 14 dní od doručenia na valné zhromaždenie. Odvolanie má odkladný účinok.

6.4 Členovi, voči ktorému bolo začaté trestné stíhanie, sa môže správna rada pozastaviť členstvo, a to až do právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu činného v trestnom konaní.

6.5 Vystúpiť zo združenia môže ktorýkoľvek člen na základe doručeného písomného oznámenia na adresu združenia. Zánik členstva nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia.

čl. 7 Benefity členstva a partnerstva

7.1 Správna rada svojím konaním zásadne dbá o zveľadenie a udržanie pridanej hodnoty členstva v združení pre jeho členov a partnerov.

7.2 Za očakávateľné výhody pre členov a partnerov sú považované nasledujúce:
a) formálny spôsob deklarácie príslušnosti člena ku odbornej komunite,
b) zaistenie priestoru pre členov a partnerov za účelom výmeny a zdieľania najlepších overených skúseností a dobrej praxe v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov,
c) možnosť podieľania sa na trvalom zlepšovaní dobrej praxe a noriem v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, informatiky a informačných procesov,
d) sprostredkovanie spolupráce s medzinárodnými organizáciami v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov,
e) sprostredkovanie spolupráce s autoritami, akademickou sférou a formálnymi inštitúciami,
f) využitie zastúpenia oprávnených odborných záujmov členov združenia,
g) využitie benefitov z domácich a zahraničných odborných podujatí obdobného zamerania,
h) možnosť účasti na procese technickej normalizácie v informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

7.3 Očakávateľnou dodatočnou výhodou pre partnerov je okrem výhod, uvedených v čl. 7.2, považovaná možnosť využitia značky AKB, ako formálneho spôsobu deklarácie príslušnosti partnera ku združeniu.

čl. 8 Organizácia Združenia

8.1 Organizačnú štruktúru združenia tvoria:
a) valné zhromaždenie,
b) správna rada,
c) pracovné skupiny.

čl. 9 Valné zhromaždenie

9.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a skladá sa zo všetkých členov združenia.

9.2 Valné zhromaždenie zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne.

9.3 Správna rada je povinná bezodkladne zvolať mimoriadne valné zhromaždenie vždy, keď o to požiada najmenej tretina všetkých členov združenia. V tomto prípade je správna rada povinná zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do 30 dní od splnenia podmienky pre zvolanie a po doručení požiadavky správnej rade.

9.4 Pokiaľ nie je riadne valné zhromaždenie zvolané v termíne podľa čl.9.2, alebo pokiaľ nie je mimoriadne valné zhromaždenie zvolané bezodkladne podľa čl.9.3, alebo správna rada primerane nekoná, zvolá mimoriadne valné zhromaždenie ktorýkoľvek člen. Podmienkou pre takýto postup je, že výzvu o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podpíše najmenej 10 členov združenia.

9.5 Člen musí byt‘ o konaní valného zhromaždenia uvedomený minimálne 14 dní pred jeho konaním. Pozvánka musí obsahovať návrh programu a znenie návrhu dôležitých dokumentov, ktoré sa majú podľa tohoto programu prerokúvať.

9.6 Prvým bodom rokovania valného zhromaždenia musí byť schválenie návrhu programu valného zhromaždenia.

9.7 Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje stanovy združenia a rozhoduje o zmenách jeho stanov,
b) schvaľuje základné programové ciele združenia a ďalšie jeho záväzné dokumenty a ich zmeny,
c) schvaľuje úlohy združenia pre príslušné obdobie, výročnú správu, rozpočet a ročnú účtovnú závierku združenia,
d) volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a členov správnej rady,
e) schvaľuje príspevkový poriadok a tým určuje výšku ročného členského príspevku,
f) rozhoduje o odvolaní proti zrušeniu členstva,
g) rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením a o súvisiacom majetkovom vysporiadaní,
h) rozhoduje o vydávaní záväzných interných predpisov.

9.8 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná, alebo na hlasovanie elektronicky zaregistrovaná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Hlasovacie právo členov je rovnocenné. O zmene stanov združenia, o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov, v ostatných veciach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných alebo na hlasovanie elektronicky zaregistrovaných členov.

9.9 O voľbe členov správnej rady rozhoduje valné zhromaždenie tajným hlasovaním, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak. Za člena správnej rady je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov členov, zaregistrovaných na hlasovanie. Ak nadpolovičnú väčšinu hlasov nezíska taký počet kandidátov, ako je minimálny požadovaný volený počet členov správnej rady, voľba sa opakuje pre všetky neobsadené miesta členov správnej rady dovtedy, kým nebudú zvolení všetci členovia správnej rady.

9.10 Na pozvanie správnej rady sa valného zhromaždenia môžu zúčastniť aj pozvaní hostia.

čl. 10 Správna rada

10.1 Správna rada je koordinačným a riadiacim orgánom združenia. Správna rada zodpovedá valnému zhromaždeniu za externú komunikáciu, za správu majetku a za nakladanie s prostriedkami združenia.

10.2 Funkčné obdobie správnej rady je dvojročné. Opakovaná voľba člena správnej rady nie je vylúčená, maximálne obdobie nepretržitého zotrvania člena v správnej rade sú tri volebné obdobia po sebe.

10.3 Správna rada pozostáva z predsedu, podpredsedu a členov správnej rady.

10.4 Do právomoci správnej rady patrí najmä:
a) plniť úlohy koordinačného a riadiaceho orgánu združenia,
b) pripravovať a realizovať konkrétne aktivity združenia,
c) zvolávať valné zhromaždenie združenia,
d) schvaľovať zmluvy a dohody uzatvárané združením s tretími stranami,
e) predkladať valnému zhromaždeniu správy o plnení plánov a programov činnosti združenia,
f) predkladať valnému zhromaždeniu návrhy na opatrenia,
g) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrh rozpočtu združenia na príslušný kalendárny rok a správu o plnení rozpočtu združenia za predchádzajúci kalendárny rok,
h) predkladať valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o výsledkoch hospodárenia združenia,
i) rozhodovať o prijatí nových uchádzačov za členov,
j) zriadiť ústrednú kanceláriu ako svoj administratívny orgán a prijať jej organizačný poriadok,
k) zriadiť pracovné skupiny združenia a vymenovať ich členov,
l) zrušiť pracovné skupiny združenia a odvolávať ich členov.

10.5 Správna rada má najmenej troch členov, pričom počet členov správnej rady musí byť nepárny. Členovia správnej rady, predseda a podpredseda správnej rady sú volení valným zhromaždením z osôb, navrhnutých členmi združenia. Podmienkou navrhnutia a zvolenia do funkcie člena správnej rady je členstvo v združení a akceptácia kandidatúry.

10.6 Správna rada rozvrhne kompetencie a z nich vyplývajúce právomoci medzi jednotlivých svojich členov uznesením.

10.7 Výkon funkcie člena správnej rady končí smrťou člena, dobrovoľnou písomnou rezignáciou, alebo odvolaním člena správnej rady z tejto funkcie valným zhromaždením. Počet členov správnej rady bude doplnený voľbami na nasledujúcom valnom zhromaždení. V prípade, ak počet členov správnej rady klesne pod stanovený minimálny počet, je predseda alebo podpredseda správnej rady povinný zvolať valné zhromaždenie do 30 dní od vzniku takéhoto stavu.

10.8 Správna rada zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia, rozhoduje o aktuálnych otázkach činnosti združenia, pokiaľ stanovy nezverujú rozhodnutie o nich inému orgánu, alebo pokiaľ si valné zhromaždenie rozhodovanie o týchto otázkach nevyhradilo.

čl. 11 Predseda a podpredseda združenia

11.1 Predseda a podpredseda správnej rady združenia sú oprávnení konať v mene združenia samostatne.

11.2 Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je dvojročné.

11.3 Predseda zvoláva správnu radu spravidla raz mesačne, alebo na žiadosť ktoréhokoľvek člena správnej rady do 7 dní.

11.4 Predseda výkonne riadi a koordinuje činnosť správnej rady. V prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu ho zastupuje podpredseda.

11.5 Predseda a podpredseda nesú zodpovednosť za hospodárne využívanie finančných prostriedkov na účte združenia a majetku združenia.

čl. 12 Pracovné skupiny

12.1 Správna rada uznesením zriaďuje alebo ruší pracovné skupiny a určuje im rozsah činnosti.

12.2 Organizačne sa pracovné skupiny členia typicky podľa odbornosti, alebo konkrétnych odborných tém.

12.3 Pracovné skupiny vznikajú za účelom realizácie rozhodnutí valného zhromaždenia, správnej rady alebo dosiahnutí cieľov združenia z iniciatívy členov združenia. Návrh na vznik pracovnej skupiny môžu podať najmenej traja členovia združenia.

12.4 Na práci v pracovných skupinách sa môže zúčastňovať každý člen združenia, v súlade s ich odborným zameraním, preferenciami a špecializáciou.

12.5 Nakoľko štatutárnym orgánom združenia je správa rada, pracovné skupiny zodpovedajú za svoju činnosť správnej rade a o svojej činnosti priebežne informujú správnu radu.

12.6 Na čele každej pracovnej skupiny stojí člen združenia, ktorý jej činnosť koordinuje.

čl. 13 Zásady hospodárenia Združenia

13.1 Prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu stanovených cieľov združenia.

13.2 Príjmy združenia sú najmä:
a) členské príspevky,
b) príjmy z činnosti, vykonávanej pri napĺňaní cieľov združenia,
c) dary a príspevky fyzických a právnických osôb,
d) výnosy z majetku,
e) registračné poplatky,
f) úrokové výnosy,
g) dotácie, podiely a iné príspevky.

13.3 Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa ročného rozpočtu, schváleného valným zhromaždením. Doklady o pôvode a použití prostriedkov, s ktorými združenie hospodári v priebehu kalendárneho roka, ako i o majetku združenia, podliehajú účtovaniu, ktorého výsledok musí byť dostupný na požiadanie ktoréhokoľvek člena.

13.4 Za hospodárenie združenia zodpovedá predseda a podpredseda správnej rady, ktorí najmenej raz ročne predkladajú valnému zhromaždeniu správu o hospodárení a ročnú účtovnú uzávierku. Mimoriadnemu valnému zhromaždeniu musí byť správa o hospodárení predložená vždy.

13.5 Za organizáciu účtovnej evidencie zodpovedná zvolený člen správnej rady. Výkon účtovníctva môže byť zverený tretej strane na základe zmluvy.

13.6 Kontrolu hospodárenia vykonáva na základe rozhodnutia správnej rady externý audítor.

13.7 Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade zániku združenia sa podľa rozhodnutia valného zhromaždenia použije na dobročinné účely.

13.8 Prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu stanovených cieľov združenia, formulovaných v čl. 2.

čl. 14 Spôsob uznášania a zásady rokovania

14.1 Orgány združenia sú uznášaniaschopné, ak je prítomná, alebo na hlasovanie elektronicky zaregistrovaná nadpolovičná väčšina členov. Na prijatie uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, oprávnených hlasovať, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak.

14.2 Správna rada prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Každý člen správnej rady má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu správnej rady.

14.3 Orgány združenia prijímajú svoje rozhodnutia formou písomných uznesení.

14.4 Hlasovanie združenia môže byť na návrh ktoréhokoľvek člena vykonané aj per-rollam, za predpokladu, že je návrh na hlasovanie preukázateľným spôsobom rozoslaný a doručený všetkým oprávnene hlasujúcim členom. Hlasovanie musí byť vykonané v lehote určenej predkladateľom návrhu, pričom ak sa niektorý člen nevyjadrí v stanovenej lehote, jeho hlas sa považuje za zdržanie hlasovania. Ak v uvedenom termíne vysloví ktorýkoľvek člen protinávrh, hlasovanie sa preruší, musí sa uskutočniť klarifikácia a hlasovanie sa opakuje, s novou lehotou. Predkladateľ návrhu má povinnosť výsledok hlasovania preukázateľným spôsobom oznámiť každému jednotlivému členovi. Pri hlasovaní per-rollam nie je potrebné zisťovať uznášaniaschopnosť, ktorá je nevyhnutná pre rozhodovanie, avšak na prijatie rozhodnutia je potrebné rešpektovať väčšinu hlasov, ktorú vyžadujú stanovy pre príslušný prípad, ak by sa rozhodovalo priamo na príslušnom rokovaní. 

14.5 Všetky uznesenia orgánov združenia musia byť členom združenia, ktorí o to požiadajú, sprístupnené.

14.6 Všetky volené orgány združenia sú volené na obdobie 2 rokov.

14.7 Voľby funkcionárov združenia na všetkých organizačných stupňoch sa vykonávajú tajným hlasovaním, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.

14.8 V čase pred uplynutím volebného obdobia môže byť funkcionár odvolaný iba tým orgánom, ktorý ho do funkcie zvolil. Na jeho odvolanie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov tohto orgánu.

čl. 15 Zánik združenia

15.1 O zániku združenia jeho dobrovoľným rozpustením, alebo jeho zlúčením s iným združením, rozhoduje najvyšší orgán združenia – valné zhromaždenie , na návrh správnej rady združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje o vymenovaní likvidátora.

15.2 Uznesenie o rozpustení združenia, alebo zlúčení s iným občianskym združením môže prijať valné zhromaždenie, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.

15.3 Združenie zanikne dobrovoľným rozpustením:
a) ak sa na tom uznesie dvojtretinová väčšina členov združenia,
b) zlúčením s iným združením, rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny členov združenia.

15.4 Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstva vnútra SR.

15.5 Pri zániku občianskeho združenia zlúčením s iným občianskym združením prechádza majetok, záväzky a pohľadávky na právneho nástupcu.

15.6 Združenie zaniká výmazom z registrácie Ministerstva vnútra SR.

čl. 16 Záverečné ustanovenia

16.1 Do uskutočnenia prvého valného zhromaždenia členov vykonáva všetky funkcie správnej rady zakladajúci výbor združenia, ktorého menný zoznam je súčasťou žiadosti o registráciu. 

16.2 Valné zhromaždenie môže stanoviť ďalšie pravidlá a interné predpisy upravujúce činnosť združenia. Tieto pravidlá nesmú byť v rozpore so zákonom alebo stanovami. 

16.3 Tieto stanovy je možné meniť a dopĺňať na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, prijatého dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov. Valné zhromaždenie schvaľuje zmenené alebo doplnené stanovy ako celok. 

16.4 Po rozhodnutí o zmene stanov je správna rada povinná bezodkladne vydať a obvyklým spôsobom na internetovej stránke združenia zverejniť úplné znenie stanov a zároveň najneskôr do 15 dní od schválenia zmeny oznámiť zmenu písomne Ministerstvu vnútra SR. 

16.5 Otázky, týkajúce sa vzniku, úloh, právomocí a zodpovednosti orgánov združenia, administratívnej správy združenia, môže byť upravený rokovacím poriadkom združenia, ktorý schvaľuje na návrh správnej rady valné zhromaždenie. 

16.6 Organizačné predpisy združenia nesmú odporovať týmto stanovám a ich výklad a uplatnenie sa musia uskutočňovať v súlade s ustanoveniami týchto stanov. V sporných prípadoch robí výklad stanov správna rada združenia. 

16.7 Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich zápisu do registra občianskych združení Ministerstva vnútra SR. 

16.8 Po registrácii stanov správna rada vydá platné znenie stanov, ktoré bude obsahovať presný dátum ich účinnosti a zverejní ich na internetovej stránke združenia. 

Schválené zakladajúcim výborom občianskeho združenia. V Bratislave dňa 11. júna 2018.

Stanovy vo formáte pdf nájdete na nasledovnom odkaze.