Zásady ochrany osobných údajov

V záujme lepšieho chápania a plynulosti textu je na všetkých našich webových stránkach použitá rodovo neutrálna terminológia: výrazy ako „člen“, „používateľ“, alebo „partner“ nemajú konkrétny rod.

Identifikácia prevádzkovateľa

Asociácia kybernetickej bezpečnosti, o.z. Nové záhrady I / 11, 821 05 Bratislava

IČO: 51317087, Občianske združenie zapísané v registri občianskych združenívedeným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

e-mail: backoffice@akb.sk, webstránka https://www.akb.sk

(ďalej tiež aj ako “AKB“, alebo „asociácia“)

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Vyvinuli sme všetku primeranú snahu na zabezpečenie správnosti a úplnosti informácií na tejto webovej stránke v čase ich zverejnenia. Môžu sa však vyskytnúť neúmyselné alebo náhodné chyby, za čo sa ospravedlňujeme.

AKB neposkytuje žiadnu záruku alebo ručenie ohľadom informácií zverejnených na tejto webovej stránke vrátane externých (hypertextových) odkazov alebo akéhokoľvek iného obsahu, ktorý môže byť priamo alebo nepriamo použitý prostredníctvom webovej stránky AKB. AKB si tiež vyhradzuje právo túto stránku meniť alebo upravovať bez predchádzajúceho oznámenia. AKB vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za chyby alebo výpadky na webovej stránke AKB. Akékoľvek rozhodnutia na základe informácií zverejnených na webovej stránke AKB sú teda výlučnou zodpovednosťou príslušného používateľa. AKB vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za priame, nepriame alebo iné straty, ktoré vznikli z akéhokoľvek dôvodu pri priamom alebo nepriamom používaní informácií zverejnených na webovej stránke AKB.

AKB nezaručuje, že funkcie alebo služby obsiahnuté na webovej stránke AKB nebudú prerušené alebo bez chýb, a nezaručuje tiež, že závady budú odstránené, alebo že webová stránka AKB alebo server, vďaka ktorému je k dispozícii neobsahuje malware alebo iné škodlivé komponenty. V rozsahu povolenom zákonom AKB nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli či už pri správnej alebo nesprávnej prevádzke webovej stránky AKB alebo akejkoľvek súvisiacej služby alebo technického zariadenia.

Práva duševného vlastníctva

Pokiaľ nie je uvedené inak, akékoľvek autorské práva na stránky alebo obsah zverejnený na tejto webovej stránke AKB alebo na materiály použité pre tento účel vlastní výlučne AKB. Žiadnej tretej strane nebude udelená licencia alebo akékoľvek iné práva (napr. vlastníctvo, práva priemyselného vlastníctva alebo autorské práva). Reprodukcia stránok alebo obsahu tejto stránky je povolená len pre osobné, informačné účely. Akákoľvek iná reprodukcia alebo použitie je prísne zakázané. Následné použitie charakteristických znakov AKB (napr. značky a loga) je výslovne zakázané bez ohľadu na to, či sa použije symbol ® alebo ™, registrovaná je hlavne obchodná značka AKB.

Tieto ustanovenia platia aj pre priame alebo nepriame sťahovanie softvéru alebo jeho použitie prostredníctvom webovej stránky AKB. V prípade, že externé hypertextové odkazy poskytujú prístup k softvéru tretej strany, prednosť majú podmienky vlastníkov takéhoto produktu a ich práva sa musia dodržiavať.

Zásady ochrany osobných údajov

Snažíme sa rešpektovať Vaše súkromie dodržiavaním všetkých platných predpisov vzťahujúcich sa k ochrane údajov, vrátane zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). V uvedenej súvislosti sme prijali náležité technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov.

Táto politika Vás má informovať o tom, ktoré vaše osobné údaje spracúvame, prípadne aké osobné údaje nám poskytujete cez túto webovú stránku. Prosíme, aby ste si pozorne prečítali nasledovné, aby ste porozumeli našim postupom ohľadom ochrany vašich osobných údajov.

Aké osobné údaje spracúvame

Pri  výkone našich činností, vrátane prevádzky tejto webovej stránky zbiera AKB určité informácie súvisiace s identifikovanými fyzickými osobami (alebo informácie, ktoré fyzické osoby môžu potenciálne identifikovať), ktoré poskytujú tieto fyzické osoby ako používatelia tejto webovej stránky, priamo (napr. kontaktné údaje) alebo nepriamo (napr. IP adresa).

Osobné údaje spracujeme pre nasledujúce účely, na príslušnom právnom základe uvedenom pre každý z účelov:

Prehliadanie webovej stránky. Používanie súborov cookies

Počas vašej návštevy našej webovej stránky používame cookies na automatické zbieranie technických informácií, ktoré môžu identifikovať používateľa, ako napríklad IP adresu, typ internetového prehliadača použitého pri navigovaní na našej webovej stránke, váš operačný systém, názov domény alebo hostiteľa domény, cez ktorého používateľ prehliada webovú stránku.

Hlavným účelom používania cookies je vylepšiť váš dojem pri navigácii na stránke, a tiež obsah na mieru podľa Vašich záujmov a volieb. Cookies použijeme na to, aby sme Vám ponúkli personalizovanú a relevantnú skúsenosť pri prehliadaní našej webovej stránky, a aby sme pochopili, ako reagujete na prezentovaný obsah.

Prihláška za člena AKB

Spracúvané osobné údaje Účel
meno a priezvisko, dátum narodenia, organizácia, predmet činnosti, trvalé bydlisko a korešpondenčná adresa, (ak sa odlišuje od adresy trvalého bydliska), telefón, e-mail Prihlásenie za člena AKB, prostredníctvom elektronickej korešpondencie (e-mail) alebo v papierovej forme.

Zodpovedanie a vybavenie otázok a žiadostí

Spracúvané osobné údaje Účel
Vaše kontaktné údaje, ako meno a priezvisko, emailová adresa, telefón a akékoľvek ďalšie informácie alebo údaje, ktoré nám poskytnete v korešpondencii, v závislosti od komunikačného kanála, ktorým nás kontaktujete Zodpovedanie vašich žiadostí o informácie / iných žiadostí, prostredníctvom elektronickej korešpondencie (e-mail) alebo v papierovej forme.

Priama marketingová komunikácia

Spracúvané osobné údaje Účel
Vaše kontaktné údaje, ako meno a priezvisko, emailová adresa, telefón a akékoľvek ďalšie informácie alebo údaje, ktoré nám poskytnete v korešpondencii, v závislosti od typu podujatia Informácie o aktivitách AKB, rozšírenie vedomosti členov o rozsahu podujatí AKB, , ponuky účasti na podujatiach AKB, registrácia na odoberanie informačných bulletinov, komerčná komunikácia ohľadom podobných podujatí, produktov alebo služieb
Podľa toho, aké osobné údaje dotknutá osoba poskytla pri udelení súhlasu, napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo Iná priama marketingová komunikácia

Platí všeobecné pravidlo, že osobné údaje sa pre účely priameho marketingu spracujú len na základe vášho súhlasu a výhradne prostredníctvom komunikačných kanálov ktoré ste schválili pri poskytnutí vášho súhlasu.

Pokiaľ ste nám v rámci prihlásenia na podujatie AKB poskytli aj Vašu e-mailovú adresu, v súlade s platnými právnymi predpismi môžeme túto adresu použiť na to, aby sme vám doručili komerčnú komunikáciu ohľadom podobných podujatí alebo služieb tretích strán na základe nášho oprávneného záujmu v tomto smere ľade; v takomto prípade vám po získaní Vašej e-mailovej adresy od Vás a následne pri každej marketingovej správe, ktorú vám zašleme ponúkneme možnosť zamietnuť takéto využívanie vašej e-mailovej adresy (odhlásenie sa s odberu marketingových správ).

Automatické rozhodovanie a automatické profilovanie

Osobné údaje nie sú predmetom automatického rozhodovania, vrátane profilovania.

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

S cieľom naplnenia účelov opísaných vyššie využíva AKB služby rôznych tretích strán, kedy:

 • niektorí z nich sú tiež prevádzkovateľmi údajov, ako napríklad Google alebo Facebook
 • niektorí z nich sú príjemcovia, ktorí nespracúvajú vaše osobné údaje, avšak môžu k nim mať prístup pri plnení svojich úloh alebo počas spolupráce s AKB, ako napríklad spoločnosti technickej údržby, konzultačné spoločnosti (napr. finanční, právni audítori) a pod.

Osobné údaje uvedené vyššie môžu byť k dispozícii alebo odoslané tretím stranám v nasledujúcich situáciách:

 • orgány dozoru, audítori alebo inštitúcie oprávnené vykonávať kontroly činnosti alebo aktív asociácie, ktoré asociáciu žiadajú o poskytnutie informácií v zmysle jej právnych záväzkov.
 • plniť zákonné požiadavky alebo chrániť práva/oprávnené záujmy a majetok asociácie alebo iných subjektov, ako napríklad v prípade súdnych konaní.

Príjemcovia osobných údajov

 • pre účely prehliadania webovej stránky a pre účely súvisiace s používaním cookies môžeme osobné údaje zaslať analytikom a poskytovateľom internetových vyhľadávačov, aby mohli vykonávať služby údržby našej webovej stránky;
 • pre účely zodpovedania Vašich otázok, žiadostí o informácie/iných žiadostí môžeme Vaše osobné údaje zdieľať s poskytovateľmi služieb telefonického centra alebo servisnými organizáciami / znaleckými organizáciami;
 • pre účely organizovania, riadenia, vyhodnocovania marketingových kampaní / súťaží a analyzovaní ich účinnosti, môžeme Vaše údaje zasielať spolupracujúcim reklamným alebo marketingovým agentúram, alebo agentúram v oblasti digitálnych a sociálnych médií;
 • pre účely priamej marketingovej komunikácie môžeme zasielať Vaše osobné údaje spolupracujúcim reklamným alebo marketingovým agentúram, ktoré marketingovú komunikáciu uskutočňujú v našom mene;

Prenos osobných údajov do zahraničia

V kontexte spracovateľských činností opísaných vyššie môžu byť Vaše osobné údaje prenesené do zahraničia, teda do štátov Európskej únie („EÚ“) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Týmto vás informujeme, že akýkoľvek prenos Vašich osobných údajov uskutočnený AKB v členskom štáte EÚ alebo EHP bude uskutočnený v súlade s právnymi požiadavkami Zákona a GDPR.

V prípade, že sa osobné údaje prenášajú do štátov, ktoré neposkytujú primeranú ochranu spracovania osobných údajov sa uzavrú zmluvy, ktoré zaistia právny súlad.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchováme len na také obdobie, ktoré je nevyhnutné na naplnenie účelov spracúvania osobných údajov opísaných vyššie. V prípade, že AKB zistí, že má oprávnený záujem alebo právny záväzok naďalej spracúvať Vaše osobné údaje a to aj pre iné účely, budeme vás o tom riadne vopred informovať.

Odhadujeme, že spracovateľské činnosti s osobnými údajmi uvedené vyššie budú vyžadovať uchovanie údajov na nasledujúce obdobia:

Účel Trvanie
Prehliadanie webovej stránky a používanie cookies Žiadne uchovávanie
Prihláška za člena AKB
Zodpovedanie a vybavenie otázok a žiadostí Maximálne jeden rok

resp. do doby uplynutia premlčacej doby na uplatnenie nárokov

Priama marketingová komunikácia Maximálne 90 dní

Spracúvanie osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje výlučne na osoby staršie ako 16 rokov. Použitie systémov alebo výsledkov spracúvania je osobám mladším 16 rokov bez súhlasu ich zákonného zástupcu zakázané. Ak aj napriek našej primeranej snahe o zabránenie dôjde k spracúvaniu osobných údajov osôb v rozpore s týmto ustanovením, bezodkladne po takomto zistení pristúpime k ukončeniu spracúvania osobných údajov.

Bezpečnosť spracovania údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov prehlasujeme, že sme prijali náležité technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov vrátane neustáleho vyhodnocovania a aktualizovania bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť bezpečné spracúvanie Vašich osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

V kontexte spracúvania Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo prístupu k spracúvaným osobným údajom: máte právo získať potvrdenie, či sú vaše osobné údaje spracovávané, a ak áno, máte právo prístupu k typu osobných údajov a k podmienkam spracovania adresovaním žiadosti v tomto ohľade na prevádzkovateľa údajov;
 • právo žiadať opravu alebo vymazanie osobných údajov – zaslaním žiadosti prevádzkovateľovi údajov máte možnosť žiadať opravu nepresných osobných údajov, doplnenie neúplných údajov alebo vymazanie vašich osobných údajov v prípade, že (i) údaje už nie sú potrebné na ich pôvodný účel (a neexistuje žiadny nový zákonný účel), (ii) právny základ spracovania je súhlas subjektu údajov, subjekt údajov svoj súhlas odvolá, pričom neexistuje iný právny základ, (iii) subjekt údajov uplatní svoje právo namietať a prevádzkovateľ nemá prevažujúce základy na pokračovanie spracovania, (iv) údaje boli spracované nezákonne, (v) vymazanie je nevyhnutné na dosiahnutie súladu so zákonmi EÚ alebo rumunskými zákonmi, alebo (vi) údaje boli zozbierané v súvislosti so službami informačnej spoločnosti poskytovanými deťom (ak je to ten prípad), kedy platia konkrétne požiadavky ohľadom súhlasu;
 • právo žiadať obmedzenie spracovania – máte právo dosiahnuť obmedzenie spracovania v prípadoch, keď: (i) vaše spracované údaje považujete za nepresné, a teda spracovanie sa obmedzí na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožní overiť presnosť osobných údajov; (ii) vaše spracovanie je nezákonné, avšak nechcete, aby sme vaše osobné údaje vymazali, chcete len, aby sme obmedzili ich použitie; (iii) v prípade, že prevádzkovateľ údajov už vaše údaje na spomínané účely nepotrebuje, ale tieto údaje vyžadujete na stanovenie, uplatnenie alebo obranu právneho nároku, alebo (iv) namietali ste voči spracovaniu, pri ktorom sa očakáva overenie, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa údajov prevažujú nad dôvodmi subjektu údajov;
 • právo súhlas na spracovanie odvolať, keď je spracovanie založené na súhlase, pričom to nemá vplyv na zákonnosť spracovania uskutočneného do tejto chvíle;
 • právo namietať voči spracovaniu údajov z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou, keď je spracovanie založené na oprávnenom záujme, a právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania;
 • právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatickom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky týkajúce sa subjektu údajov alebo podobným spôsobom výrazne vplýva na subjekt údajov;
 • právo na prenosnosť údajov, čo znamená právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi údajov poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje na iného prevádzkovateľa údajov, ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo zmluvnom plnení a uskutočňuje sa pomocou automatických prostriedkov;
 • právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov a právo adresovať ju príslušným súdom.

Uplatnenie týchto práv sa môže uskutočniť kedykoľvek. Pri uplatňovaní týchto práv vám odporúčame použiť e-mail. V prípade, že si tiež želáte odvolať váš súhlas udelený na účely priameho marketingu, môžete použiť možnosť „ odhlásiť“, ktorá je poskytnutá v každej marketingovej komunikácii.

Aktualizácie týchto Zásad ochrany osobných údajov

Asociácia je oprávnená meniť alebo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov podľa potreby kedykoľvek, a to uverejnením ich aktualizovaného znenia na webovej stránke.