Asociácia kybernetickej bezpečnosti
Nové záhrady I / 11
821 05 Bratislava

IČO: 51317087

Číslo účtu: SK91 0200 0000 0039 9592 8053